Clyde Blanchard FLESHER  
(1873-1924)________________
 m. 1902         |__
Jennie Mary DENTON     | |
(1877-1972)________________| |
   _________________________|
  |
Ralph Eugene FLESHER (1911-1959)
  |______________________
              |  __Richard Clyde FLESHER (1938-1938)
 m. 1 Jul 1933      |__|
              | |__Raymond Clyde FLESHER (1943-)
Mary Roberta HARPEL    | |
(1914-2008)________________| |__Robin Louise FLESHER POKORSKI (1956-)