Samuel Timothy DORLAND
(1824-1890)________________
 m.            |__
Jane Ann WANZER      | |
(1825-1875)________________| |
   _________________________|
  |
Sarah Eliza DORLAND
(1853-1879)________________
              |  __Charles Edgar DENTON (1874-1933)
 m.            |__|
              | |__James S. DENTON (-)
Edgar DENTON        | |
(1845-1916)________________| |__George DENTON (-)
               |
               |__Jennie Mary DENTON (1877-1972)